Primäres Datenzentrum

SMPP

Zertifkat für ham.smpp.api.linkmobility.de

Fingerprint:

0F:2E:89:0F:5A:01:4D:37:B3:96:D0:3E:5B:28:C9:1C:85:32:C3:31

HTTP

Zertifkat für ham.http.api.linkmobility.de

Fingerprint:

95:A0:1E:B6:0D:FB:F8:38:47:F6:35:12:65:91:2F:11:9F:61:60:2C

UCP

Zertifkat für ham.ucp.api.linkmobility.de

Fingerprint:

76:7D:08:DE:F1:84:EB:2A:9F:EA:43:4E:21:27:35:D4:8D:31:A9:7F

REST

Zertifkat für ham.rest.api.linkmobility.de

Fingerprint:

AF:C8:F5:78:D7:6D:9B:D0:17:66:6D:55:96:96:EF:8E:62:F5:8F:CC

SMTP

Zertifkat für ham.smtp.api.linkmobility.de

Fingerprint:

40:ED:7E:70:88:5E:AB:A3:41:B5:4F:4C:BC:2C:37:6D:30:31:4B:69

Sekundäres Datenzentrum

SMPP

Zertifkat für fra.smpp.api.linkmobility.de

Fingerprint:

0F:2E:89:0F:5A:01:4D:37:B3:96:D0:3E:5B:28:C9:1C:85:32:C3:31

HTTP

Zertifkat für fra.http.api.linkmobility.de

Fingerprint:

95:A0:1E:B6:0D:FB:F8:38:47:F6:35:12:65:91:2F:11:9F:61:60:2C

UCP

Zertifkat für fra.ucp.api.linkmobility.de

Fingerprint:

76:7D:08:DE:F1:84:EB:2A:9F:EA:43:4E:21:27:35:D4:8D:31:A9:7F

Zertifizierungsstellenkette (CA Chain)

Gültig für alle aufgeführten Zertifikate.